Versammlung der Jagdgenossenschaft Brochterbeck II Holthausen/Wallen-Lienen